Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри длъжност „чистач“ в Административен съд – Благоевград

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от Закона за съдебната власт, 0,5 свободна щатна бройка за длъжността „старши специалист административна дейност“ в Окръжен съд – Ямбол, и разкри 0,5 щ. бр.  за длъжност „чистач“ в Административен съд – Благоевград, считано от 01.07.2020 г.

Решението е мотивирано с ниската натовареност на Окръжен съд – Ямбол, и високото съотношение на служителите и магистратите – 2,25, при 2,05 средно за страната. Същевременно щатната численост за съдии за Административен съд – Благоевград, е увеличена с 2 щатни бройки през 2019 г., а съотношението служители/магистрати е 2,67 - под средното за административните съдилища в страната – 2,96. Отчетена е също значителната площ – 673 кв. м, които заема Административен съд – Благоевград, и потребностите на съдилища със сходна площ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд