Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове, групите по натовареност и Правилата за оценка натовареността на съдиите

16 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие изменения и допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по административни дела и в  Приложение № 1 „Административни дела“ към Правилата за оценка натовареността на съдиите (ПОНС). Допълненията в статистическите кодове и съответно включването им в група по натовареност с определен коефициент на тежест в Приложение № 1 е с оглед нововъзникнали правни спорове, които са подсъдни на административните съдилища.  

Приеха се изменения и допълнения и в Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела, и в Приложение № 2 „Наказателни дела“ към ПОНС. Съображенията за допълването на статистическите кодове са свързани с отчитането на дейността на съдиите по различните правни инструменти за международно сътрудничество и  включването им в съответната група по натовареност в Приложения № 2.1 и 2.2.

По предложение на сформираните работни групи към комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”, Съдийската колегия на ВСС прие допълнение в Приложение № 2.5 за наказателните дела и Приложение № 3.3 за гражданските и търговските дела, съдържащи списъци на допълнителни дейности по съответната материя, за които се начислява отделен коефициент за натовареност. Допълнението е с ново процесуално действие на съда, а именно „Изготвяне на преюдициално запитване“ с допълнителен коефициент за тежест за районните, окръжните и апелативните съдилища - 3. В тази връзка се приеха изменения и в  Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети с решение на СК на ВСС по протокол № 12/02.04.2019 г. на СК на ВСС.

Измененията и допълненията в Номенклатурата на статистическите кодове, съответните Приложения към Правилата за оценка натовареността на съдиите, както и самите ПОНС ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздела на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“. За всички промени ще бъдат уведомени административните ръководители на съдилищата и съответните разработчици на системите за управление на съдебните дела  и централизирано разпределение на делата.

От друга страна всички изменения и допълнения ще бъдат предоставени на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата, с оглед залагането им в Единната информационна система на съдилищата от изпълнителя на обществената поръчка „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд