Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира няколко магистрати и повиши на място в по-горен ранг заместника на административния ръководител на Районна прокуратура - Враца

17 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Стоян Ичов Моневски – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, Васил Георгиев Стойков – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен и Ина Петрова Джокова - Лазарова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране на Валентин Цанев Цанев – прокурор в Районна прокуратура – Разград, Христо Денчев Христов - заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сливен, Димитър Георгиев Узунов – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Йордан Маринов Кожухаров - прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много добра". Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Стела Василева Кръстева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Враца, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд