Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира няколко магистрати и повиши един на място в по-горен ранг

24 юни 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Лидия Иванова Кръстева - прокурор в Софийска районна прокуратура и Кирил Тодоров Мавродиев - прокурор в Районна прокуратура – Карлово, като прие на основание  чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“.

На основание 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Анна Красимирова Каменова - прокурор в Софийска районна Прокуратура, Миряна Георгиева Иванова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Галина Ненкова Павлова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, Георги Ангелов Ставрев - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, проведе и четири извънредни атестирания на Светлин Радостинов Радев - прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, Маргарит Куртев Стоилов - и.д.административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Харманли, полковник Елин Василев Алексов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София и Нивелин Пенчев Начев - и.ф. административен ръководител - военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура и заместник на административния ръководител - заместник-военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иво Веселинов Радев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд