Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Девет кандидати се явиха на писмения изпит за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд-Враца-Наказателна колегия

Днес, 25.06.2020 г., в сградата на Националния институт на правосъдието се проведе писменият изпит, по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 32/08.10.2019 г.,  конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност  „съдия“ в Окръжен съд-Враца - наказателна колегия.

На писмения изпит се явиха 9 кандидати от общо допуснатите 14, един от които депозира заявление за отказ от участие в конкурса преди провеждането на писмения изпит.

В 9:00 часа, в присъствието на членовете на конкурсната комисия, в зала 32 в сградата на НИП, бяха изтеглени на случаен принцип един казус от наказателно-правните науки и един тест по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

До устен изпит ще бъдат допуснати всички кандидати с оценка над 4.50.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд