Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС да предприеме действия във връзка с премахване сградата на Районен съд – Бяла и изграждането на нова

25 юни 2020 година

Пленумът упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до областния управител на област Русе за обявяване за имот частна държавна собственост, на имот - публична държавна собственост, представляващ масивна двуетажна административна сграда и триетажна пристройка, и за неговото премахване.

Решението е във връзка с Инвестиционната програма на ВСС, в която е предвидено изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт в гр. Бяла. Настоящата административна сграда на съда е изградена през 1940 г. и надстроена след 1951 г., като въз основа на проведени обследвания и анализ на документацията е установено, че са налице сериозни дефекти и повреди на носещата конструкция. Разпоредбата на чл. 7 от Закона за държавната собственост забранява разпореждането с имоти и вещи – публична държавна собственост, поради което преди да се пристъпи към премахването на сградата е необходимо същата да се обяви за частна държавна собственост.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд