Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Районен съд – Пловдив

25 юни 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати една свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – София и съответно разкри една длъжност в Районен съд - Пловдив, считано от датата на вземане на решението.

Решението е във връзка с предложението от Съдийската колегия на ВСС за назначаването на младши съдия Силвия Алексиева, след изтичане на двугодишния срок по чл. 240 от ЗСВ. Съдия Алексиева е назначена в Окръжен съд – Сливен на 02.07.2018 г. и неколкократно е подавала молби за назначаване в съдебния район на Окръжен съд – Пловдив, по лични причини.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд