Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Елица Бояджиева-Георгиева за административен ръководител - председател на Районен съд - Исперих

26 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Елица Денчева Бояджиева-Георгиева за административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих.

Тя има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Мотивирана е да кандидатства за длъжността въз основа на детайлните си познания за работата на Районен съд – Исперих, на придобитите при заместване на председателя управленски умения, както и от получената подкрепа от Общото събрание на съда.

В своята управленска концепция съдия Бояджиева-Георгиева набелязва мерки за развитие на съда в посока повишаване на бързината и качеството на правораздавателната дейност. За уеднаквяване на съдебната практика се предвижда запознаване на всеки магистрат с върнатите от въззивната инстанция дела, обсъждане на спорни и противоречиви въпроси по гражданската и наказателната материя на общи събрания, въвеждане на практика, участвали в семинари съдии да споделят наученото със своите колеги, както и насърчаване на съдиите и съдебните служители за участие в обучения, организирани от Националния институт на правосъдието. Планира се провеждане на периодични обучения за връчителите на съдебни книжа и за съдебните заседатели, както и ежемесечен анонимен мониторинг сред гражданите, ползващи услугите на Районен съд – Исперих, и срещи с представители на социални институции и на местните медии. Предлага се, съвместно с ВСС, да се потърси решение за сградния проблем на Районен съд – Исперих, както и да се монтира метал детекторен портал на входа на третия етаж на сградата. Съдия Бояджиева-Георгиева заявява готовност да търси решения за проблемите на съда с подкрепата на магистратите и съдебните служители, както и убеденост, че „като много добре функционираща институция Районен съд – Исперих ще продължи да бъде един от отличните регулатори в обществените отношения, развиващи се в Разградски съдебен район“.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева – членове на ВСС, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Лозан Панов – председател на Върховния административен съд, относно реформата на съдебната карта по отношение на малките съдилища, приложението на въведените от Съдийската колегия, мерките за преодоляване на заболяването  COVID-19, правоприлагането по административни производства, кадровата обезпеченост и натовареността на магистратите в Районен съд – Исперих, за констатациите при проверки на работата на съда, както и за резултатите от предходна атестация на съдия Бояджиева-Георгиева.  

Подкрепа за нейната кандидатура заявиха Цветинка Пашкунова и Георги Чолаков, като обърнаха внимание на много добрите резултатите в последната атестация на кандидата и убедеността на колегите ѝ, че ще се справи с административните отговорности. Отбелязаха предложената визия за развитие на съда, както и проявените от нея етични качества и позитивизъм.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд