Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи младши съдия в районни съдилища

26 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Силвия Лъчезарова Алексиева – младши съдия в Окръжен съд – Сливен, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 01.07.2020 г.

С оглед на постъпила молба от Кристиан Бориславов Гюрчев, Колегията отмени решението си по протокол № 21/23.06.2020 г., с което той е назначен на длъжност „съдия“ – в Районен съд – Разград, и продължи срока на неговото назначение с до 6 месеца на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на длъжност „младши съдия в Окръжен съд – Ловеч“, считано от 01.07.2020 г.

Поради настъпили нови обстоятелства Съдийската колегия отмени решението си по протокол № 21/23.06.2020г., т. 14.13. за продължаване срока на назначението с до 6 месеца, на основание чл. 240, ал. 2 от ЗСВ на Ненка Кръстева Цветанкова-Ташева – младши съдия в Окръжен съд – Шумен, считано от 03.07.2020 г. На основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, тя е назначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от 01.07.2020 г.

Колегията възложи на младшите съдии, назначени с решения на СК по протокол № 19/16.06.2020 г., протокол № 21/23.06.2020 г. и протокол № 22/26.06.2020 г. да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Колегията измени и допълни решенията си по протокол № 19/16.06.2020 г., т. 8 и протокол № 21/23.06.2020г., т. 14 по отношение на всички младши съдии с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ, като текстът „считано от 03.07.2020 г.“ се чете „считано от 01.07.2020 г.“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд