Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи работна група за извеждане на единен критерий за отчитане натовареността на магистратите

26 юни 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи работна група от членове на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС да изготви в двумесечен срок единен критерий за отчитане натовареността при обсъждане на искания за разкриване на нови щатни бройки в съдилищата. Колегията поиска органите на съдебна власт да изразят позиции и становища по темата.

Решението е във връзка с постъпило във ВСС искане от административния ръководител – председател на Районен съд – Ихтиман.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд