Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЯВЛЕНИЕ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с решение по протокол № 22 от 26.06.2020 г., възложи на Комисията по атестиране и конкурсите – СК и комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” – СК, да изготвят проект на единен критерий за отчитане натовареността при обсъждане искания на административни ръководители на съдилищата  за  разкриване на нови щатни бройки.

Уведомяваме всички административни ръководители на съдилища и магистрати, че  в срок до 2 (два) месеца могат да изпратят до определените комисии, своите позиции или становища във връзка с изготвянето на проект на единен критерий за отчитане натовареността при обсъждане на искания за разкриване на нови щатни бройки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд