Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

19.09.2020 г. и  26.09.2020 г.

 

 

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

ПРАВИ​ЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

Приложения и образци към правилата

ДЕКЛАРАЦИЯ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес (обр., утвърден със Заповед № ЛС-04-258/16.07.2020 г. на министъра на правосъдието)

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОКУРОРИ по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Публикуван на 15.07.2020 г.)

УКАЗАНИЯ за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет

СПИСЪК на представителите на юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани от Прокурорската колегия на ВСС, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите - 19 и 26 септември 2020 г.

Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения на 26.09.2020 г. избор за член на ВСС от квотата на прокурорите

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ
КВОТАТА НА ПРОКУРОРИТЕ

 

Име, презиме, фамилия Заемана длъжност в ОСВ Предложение
1 Евгени Иванов Иванов прокурор във Военно-апелативна прокуратура

ВСС-6913/13-07-2020
(публикувано на 13.07.2020 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд