Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

19.09.2020 г. и  26.09.2020 г.

 

ПОКАНА за свикване на Общо събрание

ПРАВИ​ЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

Приложения и образци към правилата

ДЕКЛАРАЦИЯ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес (обр., утвърден със Заповед № ЛС-04-258/16.07.2020 г. на министъра на правосъдието)

СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОКУРОРИ по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Публикуван на 15.07.2020 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ
КВОТАТА НА ПРОКУРОРИТЕ

 

Име, презиме, фамилия Заемана длъжност в ОСВ Предложение
1 Евгени Иванов Иванов прокурор във Военно-апелативна прокуратура

ВСС-6913/13-07-2020
(публикувано на 13.07.2020 г.)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд