Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира няколко магистрати и повиши на място в по-горен ранг един

08 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Мая Паскалева Ковачева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Ваня Стоянова Лаковска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, Валентина Константинова Огнева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна и Иван Димитров Иванов - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“ .  На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на Недка Петрова Георгиева -прокурор в Районна прокуратура – Разград и Ваня Колева Баракова - Илиева - прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“. На основание чл. 196, т. 4 е проведено и едно извънредно атестиране на Соня Крумова Александрова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Шумен, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“ . 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Георгиева Александрова - прокурор в Районна прокуратура - Харманли, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението и на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Светлана Костова Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие , на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра” , с която прокурор Георгиева придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд