Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

9 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение на бюджета за 2020 г. на Апелативен съд- Велико Търново с 1364 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 05.02.2020 г., издаден от Районен съд – Русе. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по параграф „Издръжка“. След изплащането на задължението, Апелативен съд – Велико Търново не следва да изисква възстановяване на суми от Окръжен съд – Велико Търново, като солидарни длъжници по изпълнителния лист. В решението на Пленума на ВСС е посочено, че поставеният въпрос относно извършване на прихващане на присъдени разноски е от компетентността на административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново. Съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 12/10.03.2009 г. изплащането на дължими суми по изпълнителен лист по ЗОДОВ се извършва от съдебния орган, пред който е предявен. Съдебният орган, изплатил общата сума на задължението по изпълнителния лист, е длъжен да изиска от солидарните длъжници възстановяване на сумите,които те дължат по този изпълнителен лист, като ги уведоми писмено и приложи копие от разходооправдателен документ за плащането и копие от изпълнителния лист.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да възстанови по набирателната сметка на Апелативен съд – Варна, парична гаранция в размер на 4 918 лв. Решението е във връзка с допусната техническа грешка относно реда и начина на превеждането на конфискувана сума на внесена гаранция по ВГД, като сумата е постъпила от набирателната сметка на съда, вместо от транзитната сметка.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Софийски градски съд с 1 224 лв. за осигуряване на средства до края на годината – за 6 месеца, за разширяване на хостинг услуга чрез сключване на договор, във връзка с допълнителни имейл регистрации. Увеличен е бюджетът на Районен съд – Велико Търново с 1 158 лв. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация; на Административен съд – Хасково с 2 756 лв. за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации с включен лиценз за OC Windows 10 Pro, във връзка с предстоящото заемане на две новооткрити длъжности за съдебни служители.

Бюджетът на Специализиран наказателен съд е увеличен с 3 563 лв. за закупуване на 2 бр. компютри, 3 бр. монитори, 1 бр. принтер и 2 бр. лицензи за OC Windows 10 Pro за оборудване на нова съдебна зала - № 8, и за новоназначен съдебен деловодител по новоразкрита щатна бройка. Бюджетът на Окръжен съд – Варна е увеличен с 4 740 лв. за закупуване на 5 бр. лаптопи с включени лицензи за OC Windows Pro 10, във връзка с осигуряване на възможност за провеждане на видеоконферентни и онлайн заседания от петте съдебни зали. За периода 18.05-10.06.2020 г. в съда са проведени 191 бр. граждански дела чрез видеоконферентна връзка.

 С 530 лв. е увеличен бюджетът на Районен съд – Нови пазар за закупуване на 1 бр. записващо устройство за съдебна зала, поради необходимост от подмяна на дефектирало устройство, не подлежащо на ремонт. С цел закупуване на специализиран компютър за управление на графичен информационен дисплей и софтуер за управление – уеб базирана система,  е увеличен бюджетът на Окръжен съд- Бургас с 1 548 лв. Специализираният компютър и софтуерът за управление ще се използват за автоматично извличане на данни за насрочените дела от деловодната система, като информация за протичащото в момента  съдебно заседание ще се изнася на информационното табло на Окръжния съд, което се намира непосредствено срещу входа за граждани в съдебната палата.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличаване на бюджета на Окръжен съд – Велико Търново с 690 лв. за закупуване на мрежов принтер; на Районен съд – Белоградчик с 911 лв. за закупуване на 1 бр. документен скенер; на Софийски градски съд с 11 939 лв. за закупуване, инсталиране и настройка на мрежово-устройство-граничен рутер; на Административен съд – Разград с 5 964 лв. за закупуване на копирна машина.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета за 2020 г. на Административен съд – Велико Търново с 5 980 лв. за професионално почистване на помещенията и площите в новата сграда на съда, закупуване на бюра и за пренасяне на инвентар и документация. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по параграф „Издръжка“.

Поради невъзможност за целево усвояване на предоставени средства за текущи ремонти, Пленумът на ВСС намали по параграф „Издръжка“ бюджетите на Районен съд – Варна с 155 148 лв. и на Районен съд – Гоце Делчев с 8 581 лв., и увеличи резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г. с посочените суми. Според информацията от Районен съд – Варна, предвид ограниченията наложени в следствие на извънредното положение и кризисните мерки за COVID – 19,  средства за ремонт на съдебните зали, помещения и коридорите на съда, не могат да бъдат усвоени до края на годината. Председателят на Районен съд – Гоце Делчев е посочил, че средствата за текущ ремонт на електроинсталацията в Съдебната палата в не могат да бъдат усвоени до края на бюджетната година, тъй като е необходимо допълнително проучване, съгласуване и евентуално засягане на отделни конструктивни елементи на сградата, което е свързано с допълнителни срокове.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за увеличение на бюджета за 2020 г. на Административен съд – Велико Търново в размер на 3 894 лв. за изработка и монтаж на щори за помещенията в съдебната палата, за закупуване на герб и знаме на Република България, както и на знаме на ЕС. Решението е във връзка с направен анализ на изпълнението на бюджета на Административния съд на база на данни от отчета към 31.05.2020 г. и по данни от СЕБРА към 09.06.2020 г., според които процентното изпълнение по параграф „Издръжка“ е 51% и неусвоените средства са в размер на 38 296 лв.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд