Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът упълномощи представляващия ВСС да предприеме действия във връзка с управление на имоти на съдебната власт в гр. Ардино, гр. Благоевград и общ. Царево

9 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Пленума на ВСС да сключи договор за инвеститорски контрол за обект: „Подобряване на обществената среда в населените места – извършване на дейности по СМР на обект „Районен съд гр. Ардино“ по проект „Красива България“. Обектът е включен в инвестиционната програма на ВСС за 2020 г., във връзка с правилата на Проект „Красива България“ и съгласно споразумение между ВСС и ПКБ, с право да преупълномощи административния ръководител на Районен съд – Ардино.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да отправи мотивирано искане до кмета на община Царево за определяне на пазарна цена, с цел евентуално закупуване на имоти – частна общинска собственост,  в с. Лозенец, община Царево, обл. Бургас, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, представляващ прилежащ терен към законно построените върху имотите сграда на Учебна база „Лозенец“, в управление на ВСС. Двата поземлени имота представляват прилежащи терени към Учебна база „Лозенец“ на Върховния административен съд.

Представляващият ВСС е упълномощен да подпише договор за безвъзмездно управление на имот – частна държавна собственост с Областния управител на област Благоевград по реда на чл. 15, ал.2 (изр. второ) от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 6, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за срок от две години, за нуждите на Административен съд – Благоевград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд