Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

9 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Проектът на наредбата е изготвен, във връзка с изпълнението на проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ по Оперативна програма „Добро управление“. Предложенията за изменение и допълнение на Наредба № 8 целят преминаване към централизиран и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни, и предоставяне на услуги, както и осигуряване работата на Централната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ в контекста на електронното призоваване. С предложената оптимизация ще се ускори процеса по издаване на свидетелства и справки за съдимост на гражданите; преминаване към централизирана информационна система и база данни; преминаване към електронни бюлетини за съдимост и електронен обмен на данни с информационните системи на съдилищата; реализиране на средства за автоматизиран достъп до ЦАИС „Съдебен статус“; свързаност със системи, бази данни и регистри; предоставяне на възможност за информиране на органа по реабилитация за дължими и заплатени глоби и изтърпени наказания от граждани.

Съществени изменения в Наредбата са предвидени във връзка с предложенията от районните съдилища за въвеждане на процедура и определяне на обема от информация, която да се включва в издаваната за административните органи справка за съдимост. В тази връзка Комисията по правни въпроси, с решение по протокол № 28/11.11.2019 г. е изпратила на министъра на правосъдието обобщената информация от органите на съдебната власт относно практиката на районните съдилища за служебно предоставяне информацията за съдебния статус на физически лица на административни органи, ведно с направените предложения за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2006 г.  Нормативни изменения са предвидени и в случаите, в които на едно и също лице се издават свидетелства за съдимост с различно съдържание от съда по местоживеене и от съда по месторождение.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд