Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не изрази становище по предмета на конституционно дело № 10/2020 г. поради направени отводи от членове на ВСС и липса на кворум за провеждане на обсъждане

9 юли 2020 година

Членовете на Висшия съдебен съвет Боряна Димитрова, Гергана Мутафова, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Огнян Дамянов, Пламен Найденов и Стефан Гроздев, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗСВ се отведоха от обсъждането на т. 35 от дневния ред на заседанието, касаеща приемането на становище по конституционно дело № 10/2020 г., при което поради липса на изискуемият се по чл. 34, ал. 1 ЗСВ кворум, възникна процесуална пречка за продължаване на заседанието.

Конституционно дело № 10/2020 г. е образувано по искане от Пленума на Върховния касационен съд за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на §. 4 от ЗИД на ЗСВ за изменение разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗСВ (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2020 г.) в частта ѝ, предвиждаща при изтичане на мандата на член на ВСС или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява … „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“. С определение от 09.06.2020 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по същество искането на Пленума на Върховния касационен съд, а Висшият съдебен съвет е конституиран като заинтересована страна, която следва да предостави становище.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд