Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклада от Комисията за провеждане на изпита по Гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии 01-05.06.2020 г.

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклада от Комисията за провеждане на изпита по Гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии 01-05.06.2020 г. В доклада са отразени впечатленията на комисията от представянето на кандидатите за младши съдии по отношение уменията и знанията им, свързани с подготовката и решаването на делото.

Отчетени са затрудненията на кандидатите в уменията им за работа с доказателствата, както и при съотнасяне на установените факти към приложимото право.

Към Националния институт на правосъдието е отправено предложение на участниците в конкурсната комисия предварително да бъде предоставяно кратко описание на цялата процедура по подготовката и протичането на изпита, както и включването на казус за съдебна делба, тъй като производството по него е нетипично, протича в две фази, със специфични преклузии, давности и преюдициални въпроси и съдържа правни институти от различни области на гражданското право. Отчетено е, че оставеният един ден между писмения изпит и началото на устния изпит е крайно недостатъчен за проверка на писмените работи на кандидатите.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд