Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, за постоянен преподавател в НИП

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 262, ал. 3 от Закона за съдебната власт и във връзка с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по протокол № 117/13.07.2020 г., т. 8, командирова Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна, за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за съдебната учебна година 2020-2021 г., считано от 15 септември 2020 г. за срок от една година. Колегията възложи на командирования магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие.

Съдия Лазарова е определена за постоянен преподавател по предложение от Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието.

Съдийската колегията прие за сведение информацията относно приетите с решение на Управителния съвет на НИП по протокол № 117/13.07.2020 г., т. 1 и т. 2 оценки на Татяна Валентинова Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, и Мария Гецова Димитрова – съдия в Районен съд – Русе, за работата им като постоянни преподаватели за срока на командироването им в НИП, като същата да се приложи към кадровите досиета на магистратите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд