Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши на място в по-горен ранг четирима съдии и проведе периодично атестиране на един съдия

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Марин Димитров Маринов – съдия в Административен съд – Разград, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анета Христова Юргакиева-Георгиева – съдия в Административен съд – София-град, Ивелина Илиева Келлева-Бонева – съдия в Районен съд – Бяла и Илиана Валентинова Станкова – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Съдийската колегия, на посоченото основание, Кристиан Божидаров Петров – съдия в Окръжен съд – Перник, е повишен на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегията прекрати откритата процедура за извънредно атестиране на Георги Николов Грънчев – съдия в Апелативен съд – Варна, поради отказ на магистрата от участие в обявения конкурс за преместване и повишаване в длъжност за заемане на длъжността „съдия в окръжен съд -  наказателна колегия“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд