Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди постъпили писма във връзка с работата на колегията и съдилищата в рамките на извънредна епидемична обстановка

21 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе следните решения във връзка с писмото от Валери Цветанов – съдия в Районен съд – Плевен:

Исканията за отправяне на препоръки към административния ръководител на Районен съд-Плевен, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в Районен съд-Плевен магистрати и съдебни служители, относно организирането и провеждането на задължителни периодични медицински прегледи и провеждането на общо събрание на съдиите от районния съд - материалите да се изпратят на административния ръководител на Окръжен съд-Плевен с указание да извърши съответните проверки и да даде доклад относно изложените твърдения от Валери Цветанов, съдия в Районен съд - гр.Плевен.

Без разглеждане са оставени исканията, касаещи Окръжен съд-Плевен и Административен съд-Плевен, като препис от молбата в тези части ще бъдат изпратени на председателя на Апелативен съд-Велико Търново и на председателя на Върховния административен съд с указания за извършване на проверки и изразяване на становище.

Искането за прекратяване на командировките на съдиите Николаев и Маринска в Административен съд - Плевен ще бъде изпратено на Комисия „Съдебна карта“ за становище и внасяне на предложение в Съдийската колегия.

Съдийската колегия прие за сведение писмото от СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“ и взе решение препис от същото да бъде предоставено на съответните ресорни комисии, съгласно поставените въпроси.

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение писмото от адв. Александър Иванов – управляващ съдружник на Адвокатско съдружие МУСЕВА&ИВАНОВ, с което се дава висока оценка на предприетите от Софийски районен съд мерки по дигитализация на документооборота във връзка с извънредното положение, причинено от пандемията на COVID – 19. С писмото е изразена надежда въведените добри практики да бъдат насърчени и е заявена готовност за експертна помощ pro bono за дигитална трансформация в областта на  правосъдието. Адвокат Александър Иванов уточнява, че след 15 май 2020 г. е преминал изцяло към електронно депозиране на документи и молби до СРС, като изцяло по електронен път е образувал общо 15 нови дела в СРС. Изразено е задоволство от факта, че по нито една от молбите до съда не е допусната грешка или пропуск, всички са надлежно обработени и правилно разпределени по делата, като в рамките на няколко дни са предоставени входящите номера на депозираните молби.

Адвокат Иванов дава висока оценка за постигнатото от Софийски районен съд за „осигуряване на ефективен електронен документооборот без интеграция на входящите заявки с електронна деловодна система, чрез струпването им в една точка за обработка, при това без да се допуска неприемлив процент грешки.“ В писмото е изразен призив Съдийската колегия да предприеме институционални мерки за насърчаване, подкрепа и въвеждане на устойчиви и ефективни технологични средства, както и за иницииране на нужните нормативни мерки за подпомагане цифровизацията на съдебния процес.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд