Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия Съвета за организиране и провеждане на обществена поръчка за осигуряване на виртуална свързаност между ВСС и съдилищата

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да възложи, организира и провежда обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на виртуална IP свързаност за нуждите на ВСС и съдилищата“  при прогнозна стойност 1 800 000,00 лв. без ДДС,  да сключи договор с определения за изпълнител или да прекрати процедурата, както и с право по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, да определи длъжностно лице от ВСС за възложител, с права, предоставени му с настоящето решение.

Комуникационната свързаност е необходима за работата на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), както и на Специализираната информационна система за мониторинг и анализ (СИСМА). Наред с разработката на двете системи и осигуряване на необходимата техника за надеждна и безпроблемна работа е необходимо осигуряване на комуникационно свързаност между ВСС и всички ползватели по виртуална мрежа с гарантирана скорост. Към настоящия момент съдилищата използват различни доставчици на интернет, с различна гарантираност на сигурността на връзката, отказоустойчивост и скорост.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд