Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави права на комисия „Управление на собствеността“ за вземане на решения в периодите, когато не се провеждат заседания на пленума

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет делегира права на Комисия „Управление на собствеността“ в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периода, когато не се провеждат заседания на пленума да взема решения, свързани с организиране управлението и стопанисването на сграден фонд и движимо имущество за нуждите на съдебната власт, както и да приема решения по организационни, технически и други въпроси във връзка с подготовката и възлагането на обществени поръчки, свързани с дейността на Комисията, съгласно одобрения с решение на Пленума на ВСС по протокол № 5/27.07.2020 г., т. 13, График на планираните обществени поръчки за 2020 г. на ВСС.

Комисията е упълномощена да приема решения за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на капиталовите разходи по параграфи „Основен ремонт на ДМА“ и „Придобиване на ДМА“ в рамките на утвърдената обща годишна задача за 2020 г. в размер на 16 139 833 лв., след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“.

Комисия „Управление на собствеността“  ще уведоми Пленума на ВСС за приетите решения през посочения период.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд