Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище във връзка с решение на Министерски съвет за предоставяне на имот за нуждите на Районна прокуратура - Монтана

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище, според което на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация съгласува материалите, изпратени с писмо рег. № рег.№ВСС-4840/20.07.2020 г. на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно проект на Решение на Министерския съвет за отнемане от Министерство на правосъдието – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, правото на управление върху имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Монтана, ул. „Марин Дринов“ № 2 на етаж 3 (три) в четириетажна административна сграда, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, подробно описани в АПДС №4141/28.05.2020 г. и безвъзмездното му предоставяне за управление на ВСС, за нуждите на Районна прокуратури – Монтана.

Решението ще бъде изпратено на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срока по чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът за РМС е изготвен по предложение на представляващия ВСС, упълномощен с решение по протокол № 14/27.06.2019 г. на Пленума на ВСС с цел осигуряване на допълнителни помещения за Районна прокуратура – Монтана, която съвместно със Следствения отдел към Окръжна прокуратура – Монтана ползват част от сградата на РУМВР, поради липса на достатъчна работна площ в Съдебната палата. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд