Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди кандидатите за участие в стаж в ЕСПЧ и СЕ по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по НФМ 2014-2021, и измени Методологията за подбор и оценка на кандидатите

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди списък на кандидатите, които в изпълнение на дейност 2 „Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека“ могат да участват в стаж, в рамките на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Проектът предвижда последователно да бъдат изпратени три групи от по трима български съдии в ЕСПЧ и две групи от двама и съответно – един, български магистрати (съдии, прокурори и следователи) в Отдела за изпълнение на съдебни решения. Срокът за провеждане на стажът в ЕСПЧ е 12 месеца, а в Отдела за изпълнение на съдебни решения – 18 месеца. Началната дата на изпращане на българските магистрати е 01.09.2020 г.

За участие в стаж в Регистратурата на Европейския съд за правата на човека са одобрени Мая Христова Банчева-Кобурова – съдия в Районен съд – Петрич и Светослав Неделчев Тодоров – съдия в Районен съд – Варна.

За участие в стаж в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа са одобрени Александър Цанков Михайлов – прокурор в Районна прокуратура – Карлово и   Сийка Христова Дечева – прокурор в Софийска районна прокуратура. Резервни кандидати (съобразно заявено желание за приоритетно кандидатстване за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека) са  Мая Христова Банчева-Кобурова – съдия в Районен съд – Петрич и   Светослав Неделчев Тодоров – съдия в Районен съд – Варна.

Пленумът възложи на и. д. главния секретар на ВСС да предприеме действия по публикуване на утвърдените списъци на кандидатите на интернет сайта на ВСС.

Пленумът на ВСС измени Методология приета с решение по Протокол № 14/18.06.2020 г., т. 47, като в т. 2.5 (1) вместо думите: “ръководител на проекта; координатор на проекта; юрист по проекта; двама експерти от дирекция “Международна дейност и протокол” в Администрацията на ВСС”, следва да се четат думите: “двама члена от екипа на проекта и трима експерта от Администрацията на ВСС”, считано от датата на приемането ѝ.

Промяната се налага тъй като към момента не е определен ръководител и координатор по проекта от страна на ВСС, след оставките на  г-жа Даниела Машева – член на ВСС и ангажирания съдебния служител.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд