Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра Тодор Деянов за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 8 гласа „за“ Тодор Стефанов Деянов за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Прокурор Деянов има над 21 години юридически стаж. Професионалната му кариера започва като съдия в Районен съд – Смолян през 2000 г., а през периода от 18.04.2003 г. до 25.10.2004 г. заема длъжността административен ръководител. С решение на ВСС по протокол № 34/03.11.2004 г. е назначен за заместник-председател на съда, след което в  от 06.08.2009 г. до 29.07.2013 г. е председател на Районен съд – Смолян.

Тодор Деянов има два последователни мандата като окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян в периода от 29.07.2013 г. до 29.07.2018 г. и от 01.02.2019 г. до настоящия момент.

Пред Прокурорската колегия прокурор Деянов заяви, че „чувството за недосегаемост у извършителите на престъпления, както битови, така и икономически и то най-вече на лица от високите етажи на властта трябва да изчезне“, като за целта се „създаде обстановка, в която хората, склонни към извършване на престъпления, да знаят, разберат и проумеят, че ще понесат съответната наказателна отговорност, в случай че си позволят да престъпят Закона“. Той подчерта, че е необходимо институциите, ангажирани с правораздавателния процес да започнат да действат ефективно и координирано, за да има промяна в положителна посока и законът да се прилага в цялата му сила, неотвратимост и неотменимост.

Прокурор Деянов обоснова необходимостта от постигане на добър синхрон между наблюдаващите прокурори и разследващите органи по всяко досъдебно производство, включително чрез поддържане на постоянен контакт и съгласуване на моментите на привличане на лицата като обвиняеми, диспозитивите на обвиненията, задачите по експертизите и всички важни процесуално-следствени действия, които се извършват по делата, като в случаите на възникване на проблеми да се докладва на административния ръководител и да се търсят решения за преодоляване на затрудненията.

Като важен акцент бе откроено максималното скъсяване на сроковете на разследване на досъдебната фаза на наказателния процес, постигането на прецизност при изготвяне на актовете, които се внасят в съда, проявя на активност в съдебната фаза на процеса с цел предотвратяване връщането на дела и оправдателни присъди.

Според кандидата не бива да се допуска примирение със занижените наказания и заяви, че „е дошло време разпоредбата на чл. 66 от НК отново да стане изключение, а не правило.“

Посочена бе необходимостта да се работи приоритетно по досъдебните производства срещу лицата с две и повече висящи наказателни производства, като се ограничават максимално възможностите те да извършват нови престъпления.

Прокурор Деянов заяви, че държи „стриктно и безкомпромисно прокурорите и следователите да имат високо ниво на хигиена на контактите си и да бъдат почтени“, както и че ще толерира и поощрява колегите си да имат повече лични проверки, да посещават местопроизшествия, да водят и извършват лично процесуално-следствени действия по наблюдаваните от тях дела.

Кандидатът коментира предстоящия последен етап от реформата на районните прокуратури, както и своите притеснения, предизвикателства и резултати от окрупняването на районните прокуратури в съдебния район на Окръжна прокуратура – Смолян. Обърнато бе внимание на необходимостта да се търси и намира баланс между правото на информираност на обществото и запазване тайната на разследването, вкл. предотвратяване случаите на последващи дела по ЗОДОВ, водени срещу Прокуратурата от лица срещу които е започнало наказателно преследване.

Акцент бе поставен върху въвеждането на специализация на прокурорите, с цел подобряване работата по корупционните дела. Изложена бе идеята, с цел спазване на задължителния принцип на случайния подбор, в малките окръжни прокуратури - в Смолян и в Кърджали, в група „Преписки с фактическа и правна сложност“ освен единия прокурор, който ще бъде определен принципно да работи по тези дела и ще бъде примерно с 80 % натовареност, да има втори примерно с 20 %. Според кандидата в останалите окръжни прокуратури няма да възникне подобен въпрос, предвид достатъчната численост на работещите в тях прокурори.

Въпроси към кандидата зададоха главният прокурор Иван Гешев и членовете на ВСС Гергана Мутафова и Калина Чапкънова във връзка с определяне на приоритетната цел за Апелативна прокуратура – Пловдив, реформата на съдебната карта – постигнати резултати и идентифицирани проблеми; преодоляване на неравномерната и ниска натовареност на следователите в различните части на апелативната зона; използването на инструментариума на дисциплинарната практика и механизмите за поощрение на магистратите; принципът за сформиране на управленски екип; постигнатите резултати в дейността на Окръжна прокуратура – Смолян през мандата на кандидата, както и основните приоритети, които остават неизпълнени; мотивацията му за участие в конкурсната процедура и личната му оценка за притежаваните професионални и управленски умения.

Прокурор Деянов бе подкрепен от главния прокурор, който се позова на откровеността на кандидата и демонстрираното добро познаване на проблемите в апелативния район. Дадена бе положителна оценка за структурата, принципите и идейното съдържание на концепцията за управление. Натрупаният административен опит, поставените цели и визията за управление на кандидата, са аргументите, с които своята подкрепа заяви и Калина Чапкънова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд