Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра полк. Христо Тинев за втори мандат като административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Сливен

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра с 9 гласа „за“ полк. Христо Тинев за втори мандат като административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен. Той  има над 28 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започнал е професионалната си кариера във Военно-окръжна прокуратура – Сливен през 1991 г., като последователно заема длъжностите „военен следовател“, „военен прокурор“, „заместник на административния ръководител – заместник-военно-окръжен прокурор“, и. д. „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“, а в периода 09.07.2015 г. – 09.07.2020 г. – „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ и от 10.09.2020 г. до настоящия момента е и ф. административен ръководител.

Полковник Тинев аргументира желанието си за втори мандат с постигнатите достижения и състоянието на прокуратурата, възможността за надграждане на постигнатото и повишаване на общественото доверие, липсата на констатирани слабости при извършените комплексни планови проверки и ревизии през последните години. Той заяви, че изпитва чувства на лоялност и отговорност както към институцията, магистратите и съдебните служители, така и към издигане авторитета на военното правораздаване като част от съдебната система.

Полк. Тинев обърна внимание, че основните успехи в дейността на Военно-окръжна прокуратура – Сливен са в четири направления: дейността по следствения и наказателно-съдебния надзор, административно-ръководната и деловодната дейност, взаимодействието и сътрудничеството с други правораздавателни и охранителни органи, както и по отношение на благоприятната работна атмосфера.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът набелязва 24 основни приоритети в управленската политика на Военно-окръжна прокуратура – Сливен, сред които активизиране на борбата с употребата и разпространението на наркотични вещества, корупционните престъпления и домашното насилие; активизиране на дейността на прокурорите по приложението на чл. 72 от НК; продължаване на добрата практика за срочно и качествено приключване и решаване на досъдебните производства и недопускане продължаването на разследването извън разумните срокове; запазване на тенденцията за намаляване броя на върнатите от съда дела и постановените оправдателни съдебни актове, поддържане на постигнатата много добра организация относно работата по спрените досъдебни производства; продължаване на контролно-превантивната дейност, съвместно с регионалните служби „Военна полиция“ в Сливен и Варна. Акцентира се на мерките за повишаване на професионалната квалификация на магистратите и на съдебните служители, за поддържане на коректна публична комуникация и други.

Главният прокурор Иван Гешев попита кандидата каква е позицията му по отношение разширяване на материално-правната компетентност на военното правораздаване и разполага ли Военно-окръжната прокуратура с необходимия капацитет в случай, че правомощията и компетентността на военните прокуратури бъдат възстановени. Въпроси зададоха и членовете на ВСС Йордан Стоев и Огнян Дамянов относно приложимите мерки за преодоляване на проблема с ненавременното изготвяне на възложените съдебно-технически експертизи и недостига на вещи лица, както и за средногодишния брой дни за командироване на военни прокурори и следователи за извършване на процесуално-следствени действие.

Подкрепа за кандидатурата на полк. Тинев заяви Йордан Стоев, който се позова на неговата концепция, презентация и отговори на поставените въпроси. Акцентирано бе върху доброто познаване от кандидата на съществуващите професионални и социално-битови предизвикателства в прокуратурата, както и на притежавания от него административен, професионален и практически опит - гаранция за успешен мандат и реализиране на визията за развитие на Военно-окръжна прокуратура – Сливен.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд