Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Враца, на Районна прокуратура – Ловеч и на Районна прокуратура - Хасково

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Враца и на районните прокуратури в Ловеч и Хасково.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС. Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Длъжността за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Враца остана вакантна след проведения избор на 27.05.2020 г., при който кандидатът не бе назначен. Това е втора изборна процедура след като при предходната, открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 19/03.06.2020 г., не постъпиха кандидатури.

Мандатът на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч изтича на 26.10.2020 г., а на районния прокурор на Районна прокуратура – Хасково на 19.10.2020 г. За двете прокуратури е налице предложение на главния прокурор за окрупняването им, считано от 01.01.2021 г., като към Районна прокуратура – Ловеч, ще бъдат разкрити териториални отделения в Тетевен и Троян, а към Районна прокуратура – Хасково ще бъдат разкрити териториални отделения в Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли. Предложението е изпратено с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 17/09.07.2020 г., т. 1, на министъра на правосъдието, за съгласуване, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд