Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молбата от Аделина Банкова – прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман за преместването ѝ в СРП и атестира десет и повиши в ранг трима магистрати

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата от Аделина Любомирова Банкова – прокурор в Районна прокуратура – Ихтиман за преместването ѝ в Софийска районна прокуратура, тъй като не е изпълнен фактическият състав на разпоредбата на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, според която размяна на магистрати на равна по степен длъжност може да се извърши при взаимно съгласие на магистратите, както и на административните им ръководители. В конкретния случай липсва насрещна молба от магистрат от Софийска районна прокуратура, като предложена размяна е срещу 1 свободна длъжност „прокурор“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, предложение второ от Закона за съдебната власт, предварително атестиране на Стела Милева Мешова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Мария Тошкова Стефанова – прокурор в Районна прокуратура – Сандански, като прие комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/0.02.2020 г.) е проведено предварително атестиране на Мария Тошкова Стефанова – прокурор в Районна прокуратура – Сандански, като прие комплексна оценка „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе,на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Адалберт Живков Кръстев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, като прие комплексна оценка „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) е проведено извънредно атестиране на Кирил Петров Киряков – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, като му е определена комплексна оценка „Много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 162, ал. 1, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Анастасия Мариянова Топалова-Монова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на Евгений Владимиров Милев и Мирослав Емилов Йосифов – прокурори в Районна прокуратура – Пловдив, на Виолета Георгиева Вълчева-Николова – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, като прие за тях комплексни оценки „Много добра“. Те придобиват статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Прокурорската колегия на ВСС на основание чл. 234 от ЗСВ са повишени Илиян Димитров Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Видин, на място в по-горен ранг „прокурор в окръжна прокуратура“, Мариана Благоева Калинска-Захманова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Петрич, и Мариана Борисова Димитрова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг “прокурор във ВКС и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд