Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия извърши кадрови промени в администрациите на Апелативна специализирана прокуратура и на Районна прокуратура - Търговище

29 юли 2020 година

Прокурорската колегия на ВСС разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжност „чистач“ и даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в 1 щ. бр. за длъжност „главен специалист – компютърна обработка на данни и статистик“ в Апелативна специализирана прокуратура. Към настоящия момент е утвърдена 1 щ. бр. за чистач, като общата площ на кабинетите и сервизните помещения в двете сгради ползвани от Апелативна специализирана прокуратура е с обща площ 626 кв. м. С разкриването на още една длъжност ще се осигури взаимозаменяемост при отсъствие на единия служител.

Одобрената трансформация ще обезпечи ангажирането на съдебен служител с организацията по осигуряване на необходимата документация и информация, свързана с изготвяне и обобщаване на статистически данни, както и с подпомагане на Атестационната комисия при атестирането на магистратите.

Прокурорската колегия разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 щ. бр. за длъжност „завеждащ служба“ и даде съгласие за трансформация на 1 щ. бр. за длъжност „призовкар“ в 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Търговище. Разкритата длъжност е във връзка с необезпечеността на ръководството и контрола на дейността на служителите от специализираната администрация в служба „Регистратура и деловодство“. Трансформацията на длъжност за съдебен деловодител е във връзка с недостига на служители в специализираната администрация, ангажирани с описване в УИС на цялата информация при обработката на входящите и изходящите материали, вкл. и тези на териториалните отделения. Към настоящия момент в щата на прокуратурата са утвърдени общо 4 щ. бр.  за съдебни деловодители, като в Териториалните отделения в Попово и Търговище, работят по един.

Увеличението на щатната численост на съдебните служители, както и разликата в размера на възнаграждението за предложените трансформации ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на ПРБ за 2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд