Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение писмо от ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК, във връзка с удължаване срока на командироването на съдия от СГС, и освободи Сава Шишенков от длъжност „съдия“ в Районен съд – Нова Загора

7 август 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмото от ГД „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, изпратено в подкрепа на писмото от ГД „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия, с което е поискано удължаване срока на командироването на Катерина Енчева – съдия в Софийски градски съд, командирован национален експерт за периода от 01.11.2020 г. до 31.10.2022 г.

Съдийската колегия не прие предложението на Лозан Панов -  председател на Върховния касационен съд и председателстващ колегията, за преразглеждане на решението от 07.07.2020 г. -  да не се удължава срока на командироване на Катерина Енчева като национален експерт

Съдия Енчева е командирована с решение на Съдийската колегия по протокол № 29/02.10.2018 г. за първоначален срок от 2 години, считано от 01.11.2018 г. до 31.10.2020 г. На 16.07.2020 г. във Висшия съдебен съвет е получено писмо от и.д. генералния директор на ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК, в подкрепа на искането за продължаване на командироването ѝ, като е посочено, че това е важно както заради приемственост, така и за поддържане на необходимите практически знания и опит. Изтъкнати са изключителните резултати на съдия Енчева и нейната ключова роля за постигането на политическото споразумение относно регламентите за връчване на документи и събиране на доказателства, както и очаквания от нея принос за последващите дейности в тази област, вкл. правилата за прилагане на Регламента.

Във връзка с молба от Сава Милков Шишенков - съдия в Районен съд – Нова Загора, Съдийската колегия, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, взе решение за освобождаването му от заеманата длъжност „съдия“, считано от 01.09.2020 г. Той е командирован в Софийски районен съд, като е заявил, че към 31.07.2020 г. има 5 бр. дела, обявени за решаване, актовете по които ще изготви в срока по чл. 166, ал. 1 от ЗСВ, съобразно предписанията на чл. 166, ал. 2 от ЗСВ. Съдия Шишенков няма разпределени дела с неизготвени съдебни актове в Районен съд – Нова Загора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд