Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Първи гражданскоправен спор за родителски права ще бъде разгледан в новооткрития Център по медиация към Окръжен съд – Добрич

7 август 2020 година

Център по медиация към Окръжен съд – Добрич бе представен на публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин. Проявата бе организирана в рамките на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Домакин на форума бе съдия Галатея Ханджиева – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич. В срещата се включиха съдия Анна Великова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Добрич, адвокат Милен Кадикянов – председател на Адвокатска колегия – Добрич, Ирена Баирова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Добрич, Николинка Георгиева – началник отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“, съдии, прокурори, адвокати и медиатори, представители на медиите.  Интерес към събитието проявиха и съдебни заседатели към Окръжен съд – Добрич.

Адвокат Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ - модератор на събитието, разясни ползите за гражданите, магистратите и защитниците от прилагането на медиацията. Тя коментира практиката в различни европейски страни и апелира да намерим нашия, български модел за успешно разрешаване на спорове по извънсъдебен ред.

Представени бяха възможностите за провеждане на online процедури по медиация чрез Централизирания електронен портал за медиация. Адвокат Комитова акцентира върху ролята на Центровете по медиация за популяризиране на способа сред гражданите и на възможността медиаторите да натрупат опит, който да прилагат в своята практика занапред.

Марин Маринов – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна, който е координатор на проекта от страна на Висшия съдебен съвет, обърна внимание, че в България съществува стара традиция в медиацията, като т. н. „ходатаи“, които са потушавали конфликти в общностите. Той открои като най-удачни за приложение на медиация семейните, имотните, облигационните спорове и допълни, че вече има успешни примери по много търговски дела. Координаторът на проекта изрази увереност, че в Добричкия съдебен район е създадена позитивната енергия за активно приложение на медиацията. Принос за това има проведеното миналата година обучение на съдии в техники за препращане към медиация.

В хода на дискусията магистрати от Районен съд – Добрич поставиха въпроси как медиацията ще повлияе на процесуалните срокове по дела и допустимо ли е медиаторите, работещи към съдебните центрове, да получават заплащане. Представителите на проекта коментираха, че дейността на медиаторите към центрове при съдилищата  навсякъде по света се осъществява на доброволен принцип.

Съдия Галатея Ханджиева посочи, че през 2018 г. е подписано споразумение за сътрудничество за насочване към медиация между медиатори от съдебния район, Окръжен и Районен съд – Добрич. Обособеното тогава помещение за провеждане на сесии по медиация, сега е превърнато в реновиран, обзаведен и оборудван с офис-техника от ВСС Център по медиация.

Първата медиационна процедура в него ще бъде по гражданскоправен спор, съобщи Елена Вутова – адвокат на страна по делото. „Искаме да покажем на нашите съграждани и на тези, които влизат в съда, че има и други добри начини за решаване на спорове“, отбеляза тя.

Посветеното на медиацията публично събитие в Добрич бе четвъртото в рамките на планираните дейности по проекта „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“. Последното от тях е насрочено за 12 август 2020 г., когато ще се открие Центърът по медиация към Окържен съд – Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд