Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допусна предварително изпълнение на решение за назначаване на Тодор Деянов на длъжността „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Пловдив

10 август 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна на основание чл. 60, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предварително изпълнение на решението по т. 1 от протокол № 29 от 29.07.2020 г. от дистанционното заседание чрез видеоконферетна връзка на Прокурорската колегия на ВСС, с което Тодор Стефанов Деянов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян, е назначен на длъжността „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Решението е във връзка с постъпила на 05.08.2020 г. във ВСС жалба от Ахмед Реджебов Абдулрахманов срещу решението на ПК на ВСС, с което Тодор Деянов е избран за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия на ВСС прие, че са налице основания за допускане на предварително изпълнение на решението, за да се преоделее суспензивния ефект на подадената жалба, с оглед защитата на особено важни държавни и обществени интереси, за да не бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, и за да се препятства настъпването на значителни и трудно поправими вреди. Аргументи за това са обстоятелството, че предстои пенсиониране на един от заместниците на административния ръководител, след което ще остане само един действащ такъв, високата натовареност на Апелативна прокуратура – Пловдив, и спецификата на съдебния район. Обърнато бе внимание на същественото значение, което има встъпването на избрания от кадровия орган на съдебната система административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив, за формиране на управленския му екип и постигане на ефективни резултати. Отбелязано бе, че с допускането на предварително изпълнение на решението няма опасност от засягане на права и законни интереси, няма да бъде нарушен и принципът на съразмерност по чл. 6 от АПК. Жалбата не е подадена от лице, участвало в процедурата за избор на административен ръководител, а от трето лице, което следва да докаже, че е заинтересовано по смисъла на АПК.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд