Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Петте центрове по медиация към съдилища бяха отчетени на заключителна пресконференция по проект на МП и ВСС

20 август 2020 година

Изпълнението на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове (Договор BG05SFOP001-3.001-0014), финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ чрез Европейския социален фонд, бе отчетено на заключителна пресконференция, организирана от Министерството на правосъдието. Висшият съдебен съвет е партньор на МП по проекта в рамките на Дейност 4 „Изграждане на центрове за медиация по апелативни райони и провеждане на публични събития за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин и предоставяне на безплатни процедури по медиация“.

В резултат на създадените пет Центрове по медиация към Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Сливен и Окръжен съд – Пловдив, са осигурени петте апелативни съдебни райони с част от необходимата инфраструктура за осъществяване на медиационни процедури. Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна и координатор на проекта от страна на ВСС, отбеляза значението на оказаната подкрепа и предоставеното финансиране от Висшия съдебен съвет за реновиране на помещения, обзавеждане и оборудване за тях, съобразно потребностите на медиационните процедури. Целта на новите медиационни центрове към съдилища с различна натовареност, е да допринасят за популяризиране на културата за решаване на спорове. „С проведените пет публични събития за представяне на Центровете по медиация сред местните общности във Велико Търново, Враца, Добрич, Сливен и Пловдив успяхме да ангажираме вниманието на обществеността към възможностите на медиацията“, акцентира г-н Маринов. Функционирането на центровете се организира от административните ръководители на съдилищата, а предоставяните от тях услуги са безплатни. Според координатора на проекта, съдилищата са подходящата институция и разполагат с необходимата база за развитие на подобни медиационни центрове, като от съда се очаква да бъде по-активен при преценка кой спор е най-подходящ за разрешаване чрез медиация. Подчерта се необходимостта от визия за администрирането на центровете по медиация и за разширяване използването на този способ за решаване на спорове. В хода на обсъждането бе коментирано, че вече България разполага с най-много центрове по медиация към съдилищата, както и с най-много съдии, обучени в техники за насочване към медиация, в сравнение с останалите държави от Европейския съюз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд