Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „Главен експерт“  в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правна“ в администрацията на Висшия съдебен съвет

.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Да осигурява експертна помощ на възложителя в дейностите по координирането, администрирането и контрола на цялостния процес по планиране и провеждане на обществените поръчки на Висшия съдебен съвет, съобразно Вътрешните правила ца управление на цикъла на обществените поръчки и в съответствие с нормативните изисквания и приложимете правила за обществените поръчки. Да организира и координира процеса на провеждането  и всички дейности във връзка с подготовката за възлагане, провеждането на процедурите и възлагането на обществени поръчки.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в деловодството на ВСС.

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 553 лв.

Максимален размер на основната заплата за длъжността: 1 940 лв.

 

Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер:

- за ранг – от V-ти  до I-ви;

- за придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше.

Образователно-квалификационна  степен:  магистър.

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки.

Придобита специалност в професионално направление: „Право“ /с придобита юридическа правоспособност/; „Администрация и управление“; „Икономика“.

Професионален опит: не по-малко от 5 /пет/ години професионален опит.

Допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения: Microsoft Office; Internet; работа с правно-информационни системи.

Кандидатът да е лице, което:

 

 • е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност;
 • към момента на назначаване, кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 340а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт.

 

Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

Конкурсът да се проведе чрез събеседване с допуснатите кандидати, в което допуснатите кандидати да изложат визията си за изпълнение на длъжността.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

Кандидатите ще бъдат оценявани по определени от конкурсната комисия показатели, обявени преди събеседването.

 

Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаването им:

 

 1. Заявление за участие в конкурса.
 2. Подробна професионална автобиография.
 3. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
 4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.
 6. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически заболявания (документът може да бъде представен в срок до назначаване на спечелилия конкурса кандидат).
 7. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

 

Документи, издадени в чужбина, се представят в превод на български език, признати и легализирани от съответните оправомощени органи в Република България.

 

          Място и срок за подаване на документите:

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет.1, стая № 102 -  деловодство, от 8.30 до 17.00 часа, в срок – 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

 

(Обявата е публикувана във в.24 часа, бр.212 на 21.08.2020 г.)

 

Общодостъпно място за обявленията:

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, критериите за оценка на кандидатите и датата на събеседване, както и всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват  на информационното табло в сградата на ВСС – централен вход и на интернет страницата на ВСС www.vss.justice.bg

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд