Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди въпроси, свързани с внедряването и функционирането на Единната информационна система на съдилищата

01 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно взе решение да изслуша всички предложени лица от екипа на управление и на разработчика по проекта „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, по предложение на Вероника Имова – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, които да обсъдят недостатъците с внедряването й. В дебата се включиха Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Ивайло Филипов – изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД, Снежанка Смилкова – ръководител ИКТ и ръководител проект ЕИСС и Николета Стоянова – представител на „Информационно обслужване“ АД. Колегията изслуша, чрез онлайн видеоконферентна връзка Иван Калибацев – административен ръководител на Районен съд – Пловдив, Марин Маринов – административен ръководител на Окръжен съд – Варна и Янко Янев – административен ръководител на Апелативен съд – Велико Търново.

Обсъждането е по предложение на трима членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет – Боряна Димитрова, Севдалин Мавров и Даниела Марчева. Те се мотивират с изпратени от различни съдилища писма и констатации, според които ЕИСС е създадена в труден за ползване вид по отношение на нейните потребители – съдии и съдебни служители. Всички се обединиха около мнението, че проекта има както правни, така и технически проблеми, които могат да бъдат изчистени с управленски решения. Обърна се внимание на противоречия във функционалностите на ЕИСС с изискванията на чл. 360в-360к от Закона за съдебната власт, тъй като към този момент, според някои от членовете на Висшия съдебен съвет, не съществува задължение всички съдебни актове да се създават като електронен документ с електронен подпис. Обсъдени бяха опциите в ЕИСС, които задължават съдиите да извършват всички процесуални действия с електронен подпис да отпаднат, като се предвиди да се снема електронен образ от тях, който да се прикачва и заверява в ЕИСС от съдебен служител. В ЕИСС да се подписва с електронен подпис от съдиите само крайният съдебен акт, който се отбелязва в регистъра. Електронният образ от досъдебните производства и/или други документи по НОХД, както и от документите по делата по несъстоятелност да не се снема изцяло или частично. Снемането на електронен образ от досъдебните производство по НОХД и/или от други документи по тях, както и от документите по делата по несъстоятелност да се извършва по преценка на съдилищата. Обсъдена бе и необходимостта от корекция на ЕИСС в частта относно заповедните дела с оглед създадените формуляри по начин, позволяващ редактирането на генерираните проекти за заповеди от съдиите и отразяване на нанесени текстове в крайните актове.

Прието бе да се създаде работна група с участието на административни ръководители, съдии, съдебни служители от всички нива в съдебната система от петте апелативни района, в която да участват ръководителят и координаторите по проекта, експертите от отдел ЕИСС и представители на разработчика за набелязване на допълнителни мерки за доразработване на ЕИСС или за подобряване на функционалностите. Предвидено е да се провеждат текущи онлайн обучения за работа с ЕИСС, като ще се съгласува с магистратите, с разработчика и изпълнителя в какви параметри, в какви срокове ще бъдат извършени те.

В заключение членовете на Съдийска колегия на ВСС, решиха Пленумът на Висшия съдебен съвет да бъде сезиран с принципните въпроси, които сочат на промяна в техническото, в проектното задание и които сочат в промяна на сроковете за изпълнение по проекта. Предложенията са за необходимостта от квалифициран електронен подпис за всяко процесуално действие или само за крайния акт и дали да се отложи във времето внедряването на системата в софийските съдилища - Софийски районен съд и Софийски градски съд. Във връзка с последния въпрос да се изиска информация от Управляващия орган.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд