Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СК на ВСС откри процедури за административни ръководители в 15 съдилища и определи дати за провеждане на събеседване за избор на административни ръководители в три други

01 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители на окръжните съдилища в градовете Видин и Ловеч, както и на районните съдилища в градовете Ардино, Бургас, Левски, Мадан, Монтана, Нови пазар, Оряхово, Панагюрище, Първомай, Средец, Тервел, Тетевен и Тополовград. Във всички органи, длъжността е свободна. Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в едномесечен срок от обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата. Колегията определи 29.09.2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат – Красимир Йорданов Георгиев – и. ф. адм. ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора в процедура за избор на административен ръководител на Окръжен съд – Стара Загора, и за дата за събеседване с Цветомир Цаков Цветанов – и. ф. адм. ръководител – председател на Районен съд - Етрополе – кандидат за административен ръководител на районен съд – Етрополе, а на 06.10.2020 г. ще се проведе събеседване с тримата допуснати кандидати за заемане на длъжността административен ръководител на Районен съд – Търговище - Анета Иванова Петрова – съдия в Районен съд – Омуртаг, Христина Иванова Сярова – съдия в Районен съд – Търговище и Боряна Стойчева Петрова – съдия в Районен съд Търговище.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд