Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени в Окръжен съд – Силистра и Апелативен съд - Бургас

01 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 – во от ЗСВ, освободи Анелия Димитрова Великова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник –председател“ на Окръжен съд – Силистра и я преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

Колегията , на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и поради настъпили нови обстоятелства, определи Пламен Ангелов Синков – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност на досегашния изпълняващ функциите административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Бургас, като съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд