Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения относно щатната численост на районните съдилища в Тутракан и Благоевград, както и на Окръжен съд - Варна

01 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Районен съд – Тутракан, за увеличаване на щатната численост на съда.

Колегията взе предвид становище на Комисията по атестирането и конкурсите, че не е налице основание за разкриване на нова длъжност за съдия в този орган на съдебната власт, съобразно данните за сравнително средно натоварване и обем на работа на магистратите в Районен съд – Тутракан, и обстоятелството за оптимизираната в края на 2019 г. щатна численост.

Във връзка с предложение на административния ръководител на Окръжен съд – Варна за оптимизиране на щатната численост на Районен съд – Варна, с оглед устройване на младши съдия от Окръжен съд – Варна, Колегията предлага на Пленума на ВСС, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Девня и да разкрие една длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на вземане на решението, като предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне в следващо заседание на Пленума на ВСС.

С решение на Съдийската колегия е оставена без уважение молбата от Аспарух Емилов Христов – съдия в Софийския районен съд, за преместване в Районен съд – Благоевград. Съобразено е становище на Комисията по атестирането и конкурсите, че липсва необходимост от увеличаване щатната численост на съда предвид показателите за натовареност, и липсва правно основание, на което съдията да бъде преместен на новоразкрита бройка в друг орган на съдебната власт без конкурс.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд