Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет атестира трима магистрати и допусна поправка на очевидна фактическа грешка в решението си от 21 юли 2020 година

01 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), проведе периодично атестиране на Радостина Петкова Иванова – съдия в Районен съд – Бургас, Татяна Димитрова Богоева-Маркова – съдия в Районен съд – Благоевград и Милена Атанасова Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Пловдив, като приетата за тях комплексна оценка е „Много добра“.

На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, Колегията допусна поправка на очевидна фактическа грешка в решението си по протокол №26 от 21.07.2020 г., т. 30.22, като след текста „поощрява“ се добавя изразът „на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ“. Така решението придобива следния текст:

„Поощрява, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Галина Атанасова Стойчева – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Административен съд – Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „служебна благодарност и грамота“, както и с парична награда в размер на 500 (петстотин) лева за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.“

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд