Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гергана Мутафова изисква от ВСС незабавна пълна проверка по изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“ по ОПДУ

11 септември 2020 година
Извършване на незабавна пълна проверка от началото на изпълнението на ръководения от Гергана Мутафова – член на Висшия съдебен съвет, проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) е изискана от представляващия ВСС и от изпълняващия длъжността главен секретар на ВСС. В тази връзка е изпратено уведомително писмо до Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (УС на ССБ).
Изисканата от г-жа Мутафова проверка е във връзка със сигнал и предложение от УС на ССБ, по повод внедряването на ЕИСС. Целта е установяване законосъобразността на извършените разходи по одобрените в проекта дейности, на получените от екипа по организация и управление възнаграждения, както и на изпълнението на възложените задължения в съответствие с подписания договор за предоставяне на БФП с Управляващия орган на ОПДУ, в т.ч. и с Формуляра за кандидатстване и Детайлния план на проекта. Настоява се да бъде установено допуснати ли са грешки от екипа за организация и управление, водещи до неизпълнение на поети ангажименти в стратегически документи, както и съответствието на действията му с Докладите на Комисията до Европейския Парламент и Съвета, относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Обект на проверката ще бъдат оценка на риска и последствията от неизпълнение на дейностите по проекта върху съдебната система. 
В писмото г-жа Гергана Мутафова се ангажира резултатите от проверката своевременно да бъдат предоставени на УС на ССБ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд