Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще проведе заседание на 16.09.2020 г. за обсъждане внедряването на Единната информационна система на съдебната власт в съдилищата

14 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет след продължителен дебат и при резултат 5 гласа „За“ и 15 гласа „Против“ не прие предложението от председателя на Върховния касационен съд за включване на допълнителна точка в дневния ред на заседанието, свързана с отлагане внедряването във Върховния касационен съд на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Предложението е във връзка с решение на Пленума на ВКС от 09.09.2020 г., с което се иска изменение в частта, отнасяща се до ВКС, на приетия с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/23.07.2020 г. окончателен график за внедряване на ЕИСС във всички съдилища, както и сформиране на работна група от председателя на ВКС, която да подпомага работата на „Информационно обслужване“ АД при доразвиване на системата, съобразно спецификата на работата на ВКС.

Според приетия график определеният период за внедряване на ЕИСС във ВКС е 14-18 септември 2020 г.

С оглед големия обем на информацията, касаеща становища, констатирани затруднения, проблеми и предложения от магистрати и административни ръководители на съдилища, във връзка с внедряването на ЕИСС, членовете на Висшия съдебен съвет се обединиха около решението за провеждане на извънредно заседание на 16.09.2020 г. (сряда) от 09.00 ч., на което да бъдат поканени министърът на правосъдието, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, на „Информационно обслужване“ АД и на проектния екип, от страна на ВСС.

В хода на дебата членовете на ВСС изказаха аргументи и съображения за необходимостта принципните решения във връзка с внедряването на ЕИСС да бъдат обсъдени от Пленума след провеждане на професионален дебат от Съдийската колегия и формулиране на конкретни предложения по отношение на всички съдилища. Уточнено бе, че вече са изпратени писма до административните ръководители на съдилищата във връзка с решението на Съдийската колегия от 01.09.2020 г. за сформиране на Работна група за набелязване на допълнителни мерки за доразработване на ЕИСС или за подобряване на функционалностите, както и че първото ѝ заседание ще се проведе утре. Пояснено бе, че доработките по системата ще бъдат изпълнени в срока на гаранционното ѝ поддържане, започващ след окончателното ѝ внедряване в съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд