Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (публикувана за обществени консултации на 11.08.2021 г.; срок за представяне на становища – 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: naredba1k@vss.justice.bg)

Мотиви

Финансова обосновка

Проект на наредба

Частична оценка на въздействието

Пакет от предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство за въвеждане на оптимизирана съдебна карта. В срок до 11.07.2021 г. заинтересованите органи и институции могат да подават писмени бележки и предложения.  СТАНОВИЩА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (публикувана за обществени консултации на 04.06.2021 г.; срок за представяне на становища – 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: naredba_1k@vss.justice.bg)
Мотиви
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието

Правилник за администрацията на Върховния касационен съд (публикуван за обществени консултации на 29.10.2020 г.; срок за представяне на становища – 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: pravilnik_avks@vss.justice.bg)

Мотиви
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд (публикувана за обществени консултации на 29.10.2020 г.; срок за представяне на становища – 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: naredba_2a@vss.justice.bg)

Мотиви
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията в съдилищата (публикуван за обществени консултации на 22.07.2020 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: proekt.pas@vss.justice.bg)

Мотиви
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения - публикувана на 17.09.2020г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и неговата администрация (публикуван за обществени консултации на 01.08.2019 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailpravilnik.nip@vss.justice.bg)

Мотиви
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието

В срока за обществени консултации няма постъпили предложения и становища.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет  (публикуванa за обществени консултации на 01.08.2019 г; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba_8@vss.justice.bg)

Мотиви
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието

В срока за обществени консултации няма постъпили предложения и становища.

Правилник за администрацията на Върховния административен съд (публикуван за обществени консултации на 28.05.2019 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта;
e-mailpravilnik.vas@vss.justice.bg)

Мотиви
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието

В срока за обществени консултации няма постъпили предложения и становища.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет  (публикуванa за обществени консултации на 26.02.2019 г; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba_8@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения - публикувана на 17.04.2019г.

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация (публикуван за обществени консултации на 27.11.2018 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailpravilnik.vss@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпили предложения - публикувана на 22.01.2019 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (публикувана за обществени консултации на 14.11.2018 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba.konkursi@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения - публикувана на 17.04.2019г.

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието
(публикуванa за обществени консултации на 28.06.2018 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba.zpkonpi@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения - публикувана на 27.11.2018г.

Наредба № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет
(публикуванa за обществени консултации на 01.03.2018 г; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba_8@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения - публикувана на 07.11.2018г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България
(публикуван за обществени консултации на 28.02.201г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailpravilnik.prokuratura@vss.justice.bg)

Доклад и финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения - публикувана на 11.04.2018г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и неговата администрация (публикуванa за обществени консултации на 02.02.2018 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: pravilnik.nip@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието

В срока за обществени консултации няма постъпили предложения и становища.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България

(публикуван за обществени консултации на 06.12.2017г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailpravilnik.prokuratura@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието

В срока за обществени консултации няма постъпили предложения и становища.

Наредба № 7 за съдебните заседатели

(публикуванa за обществени консултации на 23.08.2017г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba.zasedateli@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения и обосновка за неприетите такива - публикувана на 28.09.2017г.

Правилник за администрацията в съдилищата

(публикуван за обществени консултации на 21.06.2017 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: proekt.pas@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения по проект на правилника - публикувана на 01.08.2017г.
Обосновка за неприетите предложения по проекта на правилник за администрацията в съдилищата

 

Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма

(публикуванa за обществени консултации на 08.06.2017 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba.forma@vss.justice.bg)
(Съобщение: Поради установена допусната техническа грешка при публикуването на пълния текст на проекта на Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, която е отстранена на 22.06.2017 год., уведомяваме всички заинтересовани, че срока за обществени консултации по проекта на Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма се удължава до 24.07.2017 год.)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпили становища след проведена обществена консултация
Справка за постъпили становища в рамките на съгласувателна процедура с министъра на правосъдието и с председателя на ДА"ЕУ"

Наредба за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

(публикуванa за обществени консултации на 30.03.2017 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba.dela@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Справка за постъпилите предложения по проект на наредба - публикувана на 25.05.2017г.

Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

(публикуванa за обществени консултации на 12.01.2017 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailnaredba.registar@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Обобщена справка - публикувана на 22.02.2017 г.

Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

(публикуван за обществени консултации на 12.01.2017 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailpravilnik.podpis@vss.justice.bg

Доклад
Финансова обосновка
Проект на правилник
Частична оценка на въздействието
В срока за обществени консултации няма постъпили предложения и становища .- публикуванo на 22.02.2017 г. 

Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

(публикуванa за обществени консултации на 22.12.2016 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mail: naredba.konkursi@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието

Справка за постъпилите предложения по проекта на Наредбата - публикувана на 08.02.2017г.

Обосновка на неприетите предложения - публикувана на 08.02.2017г.

Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд

(публикуванa за обществени консултации на 22.12.2016 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailatestirane.sadii@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Проект на единен формуляр за атестиране
Частична оценка на въздействиет
Обобщена справка - публикувана на 03.02.2017г.

Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници

(публикуванa за обществени консултации на 22.12.2016 г.; срок за предоставяне на становища - 30 дни от публикуване на проекта; e-mailatestirane.prokurori@vss.justice.bg)

Доклад
Финансова обосновка
Проект на наредба
Частична оценка на въздействието
Обобщена справка - публикувана на 08.02.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд