Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени в окръжните съдилища в градовете Кърджали, Пловдив и Плевен

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, назначи Пламен Александров Александров - съдия в Окръжен съд – Кърджали на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Кърджали, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ освободи Румяна Иванова Андреева – Атанасова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ в длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от КРБ и Александър Людмилов Григоров от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд - Плевен, като на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ го преназначи на длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

За изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – Плевен бе определена Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Плевен, поради настъпили нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2-ро от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №31/23.10.2018 г. т. 15, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд