Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи двама съдии в СГС и Окръжен съд – Враца

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ назначи Ивайло Красимиров Димитров на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия и Ана Божидарова Ангелова-Методиева на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност. Те са класирани кандидати, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол №32/08.10.2019 г.

Поради попълване на местата, Колегията реши да прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд - гражданска колегия, както следва: Диана Димитрова Пашова, Величка Запрянова Запрянова и Диана Венциславова Джиброва, както и гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия, както следва: Лиляна Димитрова Георгиева и Гаврил Николов Павлов.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд