Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет атестира петима съдии

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), проведе предварително атестиране на Христина Бориславова Николова - съдия в Софийския районен съд, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие комплексна оценка от атестирането „Много добра". На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Пенка Иванова Велинова - съдия в Софийския районен съд, Мариана Василева Георгиева - съдия в Софийския градски съд, Йордан Росенов Русев - съдия в Административен съд – Пловдив и Николай Христов Ингилизов - съдия в Районен съд – Пловдив, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд