Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СК на ВСС поиска КАК да предприеме действия за разкриване на длъжност „съдия“ в РС - Стара Загора във връзка с предстоящото изтичане на мандата на председателя на РС - Гълъбово и преназначаването му на длъжност „съдия

 

17 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за оставяне без уважение молбата от Христо Алексеев Ангелов - административния ръководител – председател на Районен съд – Гълъбово, за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора.

Членовете на Съдийската колегия не приеха предложението на КАК съдия Ангелов да бъда преназначен на заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ в Районен съд – Гълъбово и върнаха преписката на Комисията за предприемане на действия за разкриване на длъжност „съдия“ в Районен съд - Стара Загора и извършване на съгласувателна процедура, тъй като към момента в съда липсва свободна съдийска длъжност.

В писмо до Съдийската колегия на ВСС, във връзка с предстоящото изтичане на мандата му на административен ръководител на 30.09.2020 г., Христо Ангелов е отправил молба след освобождаването му от заеманата длъжност да бъде преназначен, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд