Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС регистрира представители на три неправителствени организации, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на член на ВСС

18 септември 2020 година

Днес, в 17:00 ч. в извънредно заседание, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет регистрира, на основание чл.29м, ал. 2 от ЗСВ и чл. 30, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите, следните юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност:

​1. Асоциация „ФОРУМ“, с изрично упълномощени представители, като наблюдатели в избора:

- Мария Венциславова Карагьозова – председател на Граждански съвет към ВСС и председател на Асоциацията – за 19.09.2020 г. ;

- Татяна Йорданова Лисичкова – адвокат и член на Асоциацията – за 26.09.2020 г.

2. СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“, с изрично упълномощен представител, като наблюдател в избора:

- Росен Пенчев Рашков – адвокат – за 19.09.2020 г. и 26.09.2020 г.

3. Съюз на младите юристи, с изрично упълномощен представител, като наблюдател в избора:

- Николай Събев Михайлов – председател на Съюза – за 19.09.2020 г. и 26.09.2020 г.

Съгласно Закона за съдебната власт и Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите на всички етапи от изборния процес могат да присъстват наблюдатели, които са изрично упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, и са регистрирани от съответната колегия на Висшия съдебен съвет до първата събота на Общото събрание.

Списъкът на регистрираните наблюдатели е публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел "Общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд