Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание за избор на член на Висшия съдебен съвет ще започне по-късно от обявения час, поради липса на кворум

19 септември 2020 година

В 10:10 ч. главният прокурор на Република България – Иван Гешев обяви, че към 10:00 ч. са регистрирани 301 прокурори. На основание чл. 29ж от ЗСВ и чл. 21, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (Правилата), началото на Общото събрание бе отложено с един час по-късно, поради липса на необходимия кворум – повече от половината от прокурорите, съгласно Списъка на действащите прокурори  по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата,  съставен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 27/15.07.2020 г., т. 2.

Независимо от броя на присъстващите прокурори в залата, Общото събрание ще започне в 11:00 ч.

На форума присъстват Калина Чапкънова и Огнян Дамянов – членове на Висшия съдебен съвет и представители на регистрираните наблюдатели от Асоциация „ФОРУМ“, СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ и Съюза на младите юристи.

Информацията за Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура и кандидат в изборната процедура е достъпна на интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС“, както и в Единния портал за електронно правосъдие, раздел „Избори за членове на ВСС“. Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт са публикувани: предложението за номиниране на кандидата, автобиографията, мотивите и концепцията му за дейността на ВСС, документите за съответствие с изискванията на закона, както и декларация за несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на решения, за имотното състояние и произхода на средствата за придобиването на имущество по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ, документите от кадровото дело по чл. 30а, ал. 2 от ЗСВ, както и предоставената от ИВСС информация по чл. 13, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

За Общото събрание на прокурорите са акредитирани 14 електронни и печатни медии.

Общото събрание на прокурорите може да се проследи в реално време чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд