Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение протоколно определение от 26.02.2020 г. по административно дело № 13692/2019 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, Шесто отделение

23 септември 2020 година

Приема за сведение протоколно определение от 26.02.2020 г. по административно дело № 13692/2019 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, Шесто отделение, влязло в сила на 05.03.2020 г., с което се оставя без разглеждане жалбата на изпълняващия функциите на административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура срещу решение по т.3 от протокол № 32 от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 30.10.2019 г., с което на Стефи Кирилова Гълъбова - следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, е наложено дисциплинарно наказание по реда на чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт - „забележка“, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 ЗСВ.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд